VERSLAG THEMA-AVOND BEDRIJFSHUISVESTING

BtB Sint-Oedenrode

14 April 2017

Locatie; gemeentehuis Sint-Oedenrode

Inleiding:

Na een aftrap door onze voorzitter wordt de opening verzorgd door rijksbouwmeester Floris Alkemade, die vanuit cultuur-historisch perspectief het ontstaan en de ontwikkeling van Sint-Oedenrode schetste, maar ook helder weergaf hoe de steden in Brabant zijn ontstaan en hoe de ligging van deze steden kan worden verklaard. Wat de toekomst aangaat, werd de connectie helder gelegd tussen de agrarische activiteiten in Brabant en het economisch belang hiervan. Hij sprak over de “four funerals” aangaande het grondbeleid, de intensieve veehouderij, het Rijnlands model, en het Masterplan. De kracht van Brabant is gelegen in de effectiviteit in kennis om met elkaar samen te werken en de combinatie van voedselproductie en kennisverbinding.

Vanuit de provincie gaf mevr. Saskia van Eenbergen de visie weer inzake de Brabantse aanpak van leegstand. Deze bedraagt op dit moment ongeveer 2.000 voetbalvelden, zowel op bedrijventerreinen als vrijkomende agrarische bebouwing. Er is daar door de provincie dan ook een aantal acties op gezet:

Centrum; “Samen Hart voor de Zaak”(retailprogramma),

Agrarisch; Taskforce VAB’s,

Overig; acties op het terrein van erfgoed, een woonagenda en verbindingen leggen met de circulaire economie. Meer informatie is te verkrijgen op www.brabant.nl/leegstand.

Als laatste spreker van de inleiders gaf Jan Goijaarts, wethouder Economische Zaken, in duidelijke bewoordingen weer wat het beleid is ten aanzien van de situatie met betrekking tot bedrijfshuisvesting in Sint-Oedenrode.

 

In Sint-Oedenrode is ongeveer 6,5 ha. beschikbaar, maar overall gezien in Meierijstad is er ruim voldoende aanbod. Voor het aanspreken van de beschikbare grond in Sint-Oedenrode zal het nut en de noodzaak duidelijk langdurige procedures.

Wat de leegstand in het centrum betreft, vindt hij dat dit geen zaak van de gemeente is. Winkeliers zullen dit samen met vastgoedeigenaren moeten oplossen.

De huisvesting van starters, nu in het oude gebouw van het Fioretti College, stopt eind 2018. Het pand zal dan gesloopt worden. Men wil het initiatief om starters te huisvesten net zoals in Schijndel en Veghel neerleggen bij particuliere ondernemers en het Starterscollectief zelf.

De herontwikkeling van VAB-locaties mag de ontwikkeling van de primaire sector niet in de weg zitten. Met veel interesse kijkt de gemeente naar de mogelijkheden van deze vrijkomende bebouwing, maar is ook kritisch op de vestiging van andere activiteiten. Wel zijn recreatieve oplossingen mogelijk.

Inzichten uit de brainstorms van de werkgroepen:

Bedrijventerreinen:

-         Rooise ondernemers zijn van mening dat vestiging mogelijk moet blijven in Sint-Oedenrode,

-         Er is bijna geen leegstand. Wel is er veel onvrede over de stand van zaken met betrekking tot Garage Voets (op de Eimbert!). Bedrijven worden wel gewezen op de eisen aan onderhoud en aangezicht van ondernemingen op bedrijventerreinen, maar hier wordt tot op heden niets aan gedaan

-         De gemeente en de provincie moeten de aankoop en de ontwikkeling van grond overlaten aan de markt,

-         Indien het aantal ha te beperkt is in Sint-Oedenrode, kunnen er dan niet een aantal ha geruild worden met bv. Veghel?,

-         Bij wens tot uitbreiding van een bedrijf gebruik maken van VAB’s, als alternatief en oplossing voor tekorten,

-         Er dient een inventarisatie-onderzoek te komen onder de Rooise ondernemers, op initiatief van de BtB

-         Kan bij herontwikkeling de meters niet worden behouden voor vestiging van een bedrijf elders? Nu wordt dat niet geregistreerd.

Buitengebieden:

-         Bij herontwikkeling van agrarische locaties liggen er kansen in de energievoorziening (soepele opstelling bij uitgifte vergunning voor velden met zonnepanelen),

-         Ruimte mogelijk maken voor bv. starters en zzp-‘ers, het buitengebied zou een mooie kweekvijver kunnen vormen voor nieuwe business,

-         De overheid moet nog meer meedenken, faciliteren en bewaken. De cultuur is nu nog te veel in de trend van wat niet kan, moet omgebogen worden naar wat er mogelijk is. De nieuwe omgevingswet geeft hierin kansen. Het beleid van vooral de oude gemeente was voorheen niet altijd in overeenstemming met andere gemeenten. Uniform en duidelijk beleid zou wenselijk zijn,

-         Aandacht voor de sloop en herontwikkeling van agrarische bedrijfswoningen, de omgang met asbestdaken in dit verband,

-         Tevens aandacht voor het voorkomen van criminaliteit op het platteland,

-         Een belangrijk gebrek in de buitengebieden blijft het ontbreken van glasvezel (snel internet). In vele omringende gemeenten wordt dit inmiddels geregeld, in Sint-Oedenrode zijn er nog geen vorderingen, ondanks inspanningen van lokale belangenverenigingen.

Centrum:

-         De eerste verrassende constatering was dat er eigenlijk geen probleem is. Hoewel dit onderwerp nog al eens wordt aangekaart, is het centrum van Sint-Oedenrode op dit moment van Kofferen tot de Borchmolendijk behoorlijk goed gedekt met winkels. Toch blijven er wel zorgpunten, zoals de passage in de Borchgrave.

-         Er moet dus meer traffic worden gegenereerd, zodat de winkeliers ook geneigd zijn zich te vestigen in het centrum,

-         Goede initiatieven moeten breder uitgedragen en gecommuniceerd worden (bv. Food & Fashion, winkelzondagen).

-         Er moet een plan van aanpak komen, opgesteld en ontwikkeld door de winkeliers tesamen met de vastgoedeigenaren en de banken.

-         Voorstel om een workshop te organiseren voor startende retail-ondernemers, om de kans van slagen groter te laten zijn.

 

BtB Sint-Oedenrode heeft zich als doel gesteld om de actiepunten uit deze bijeenkomst uit te werken. De belangrijkste zijn:

-         Onderzoek doen naar de behoefte naar bedrijfsruimte in Sint-Oedenrode,

-         Een oplossing zoeken naar de huidige situatie bij Garage Voets op de Eimbert,

-         Vastleggen afspraken met de gemeente omtrent de beschikbaarheid van 6,5 ha bedrijfsgrond als strategische reserve,

-         Onderzoek doen naar de mogelijkheden om starters te huisvesten in Sint-Oedenrode (i.o.m. Starterscollectief),

-         Inspanningen verrichten om te komen tot aanleg van glasvezel in de buitengebieden.

Wij zullen u van de vorderingen van deze actiepunten op de hoogte houden middels de bijeenkomsten van de BtB en onze nieuwsbrief.