Toekomst bedrijfshuisvesting Sint-Oedenrode:

Diverse actiepunten geformuleerd 

De leegstand in Brabant bedraagt momenteel zo’n 2.000 voetbalvelden. Dat de Rooise ondernemers vinden dat daar iets aan moet gebeuren, werd afgelopen dinsdag wel duidelijk. Diverse leden van zowel BtB, centrummanagement en ZLTO druppelden het gemeentehuis binnen om actuele informatie te vergaren en mee te denken over dit precaire onderwerp.

In zijn openingswoord stipte rijksarchitect Floris Alkemade nog even duidelijk de connectie aan tussen de agrarische activiteiten in Brabant en het economisch belang hiervan. Saskia van Eenbergen gaf vervolgens weer wat de provincie hieraan denkt te kunnen doen en wethouder Jan Goijaarts ging in op de lokale omstandigheden. De leegstand in het centrum vindt hij zaak voor de winkeliers zelf. Bovendien wil men, ook nadat Campus Fioretti in 2018 sluit, het initiatief om starters te huisvesten in handen leggen van de ondernemers zelf.

Bedrijventerrein, buitengebied, of centrum

Na al die informatie was het tijd om te kiezen tussen de werkgroep bedrijventerrein, buitengebied, of centrum. Hoewel, voor de meesten was die keuze van tevoren al gemaakt. Na een kort intermezzo werden dan ook diverse zorgen en ideeën op tafel gelegd. Het resultaat mocht er wezen. Zowel op de bedrijventerreinen alsook in het centrum blijkt het met de leegstand momenteel wel mee te vallen. Toch bleken er genoeg verbeterpunten. En ook voor het buitengebied bleken er mogelijkheden. Zo werden onder meer kansen geopperd richting energievoorziening en ruimte voor startende ondernemers.

Ook tijdens de borrel werd er nog druk verder gepraat. Al met al was het een productieve avond waarop diverse actiepunten zijn geformuleerd en heel wat in beweging is gebracht.